Circulair bouwen betekenis

Circulair bouwen gaat over de herbruikbaarheid van gebouwen, bouwelementen en bouwmaterialen. Deze worden hoogwaardig opnieuw ingezet met als doel vermindering van afval en grondstoffenschaarste.

Circulaire materialen

Duurzaamheid houdt in dat wij niet alleen met onze eigen generatie nog prima kunnen leven maar dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog voldoende in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Als we doorgaan zoals we nu leven gaat dat niet lukken. Grondstoffen raken op en er komt steeds meer afval. Oorzaak is dat we grondstoffen verbruiken en niet opnieuw inzetten. Sommige grondstoffen kunnen al over enkele decennia niet meer uit de aarde worden gewonnen. Er ontstaat dus de noodzaak om bouwmaterialen onbeperkt her te gebruiken. Daarom is het noodzakelijk om niet meer lineair van grondstof naar afval te denken, maar circulair van afval naar grondstof.

Niet- circulaire materialen

Duurzaamheid gaat dus over voldoende grondstoffen en minder afval voor toekomstige generaties. Maar het gaat ook om klimaatverandering en sociale problemen.
In de verenigde naties in 1987 werd nadrukkelijk het verband gelegd tussen economische groei en milieuproblematiek maar juist ook armoede en ontwikkelingsvraagstukken. Deze laatste, de sociale duurzaamheid, lijkt een beetje op de achtergrond te raken door de aandacht voor het de circulaire economie. We moeten ‘ inclusief ‘ zijn wordt er dan gezegd en vervolgens hangt dat er maar een beetje bij.

Er moet meer aandacht komen voor meervoudige waardecreatie waarvan sociale duurzaamheid onderdeel is.

In 2015 werd het klimaatakkoord in Parijs afgesloten. Hier werd de bovengrens van 2 graden opwarming van de aarde vastgelegd. Dit heeft rechtstreeks te maken met onze CO2 uitstoot en daarvoor moeten we op heel korte termijn maatregelen treffen. Windmolens, zonnepanelen of een warmtepompen zijn nog niet circulair, maar zorgen wel voor CO2 besparing op korte termijn. Een 100% circulair huis heeft pas positieve invloed op ons milieu als deze wordt afgebroken en hergebruikt. Maar dat is te laat!

Zonder de lineaire economie zullen we de klimaatdoelstellingen niet halen.

Circulaire bouwmaterialen

De bouw in Nederland gebruikt meer dan 50% van de grondstoffen en zorgt voor bijna 40% van het afval. Juist daarom moet de bouwwereld overstappen op circulaire bouwmaterialen!

Maar zover is het nog lang niet.
Nieuwe producten zijn helaas vaak goedkoper dan ciculaire bouwmaterialen. Dat ontstaat vooral door hoge arbeidskosten voor demontage en revisie ervan. Maar ook de opslag van hergebruikte bouwmaterialen kost relatief veel geld. Onder andere omdat de afname niet goed aansluit op de vraag. Tenslotte maken ook de regelgeving en certificering het moeilijk. En wat te denken van garanties en financiering?

Kortom er moet nog veel veranderen in de bouw om te komen tot een circulaire bouw.

Er is dus een transitie nodig om van een lineair naar circulair bouwen te komen.

circulair geoogst hout Dijkhuis

Circulair bouwen betekenis voor de bouwwereld

Als de bouw circulair gaat worden zullen er andere partijen in de bouw bijkomen.

Te denken valt aan

 • bedrijven die hergebruikte bouwmaterialen herstellen en klaarmaken voor nieuw gebruik
 • bedrijven die hergebruikte bouwmaterialen gaan testen en eventueel certificeren
 • bedrijven die bemiddelen tussen vraag en aanbod zoals scouts en handelaren
 • bedrijven die digitale marktplaatsen gaan oprichten

Dat kunnen nieuwe bedrijven zijn. Maar ook bestaande bedrijven zoals architecten, afval- of sloopbedrijven en aannemers kunnen deze nieuwe rollen op zich nemen.

Strategie circulair bouwen

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak van circulair bouwen en doen ervaring op met de eerste circulaire bouwprojecten. Dat wordt op verschillende manieren opgepakt:

 1. Demontabel bouwen met nieuwe bouwmaterialen zodat bij sloop in de toekomst zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Digitaal vastleggen van deze producten is daar ook een belangrijk onderdeel van.
 2. Bouwen met hergebruikte bouwmaterialen die op dit moment vrijkomen uit sloopprojecten. Hiermee wordt direct afval en grondstoffengebruik verminderd. Het combineren van sloopmaterialen en het inpassen in nieuwe bouwprojecten is hier een belangrijke uitdaging.
 3. Door niet te focussen op de technische kringlopen maar op de biologische kringlopen kunnen ook grote stappen worden gemaakt naar circulair bouwen. Als het doel is om afval en grondstoffenschaarste te voorkomen dan kunnen natuurlijke bouwmaterialen daar een rol in spelen. Zoals hout wat tijdens de groei veel CO2 opneemt en uiteindelijk weer kan terugkeren in de biologische kringloop en weer voeding kan zijn voor nieuwe bomen.

Kortom, demontabel met nieuwe producten, gerecyclede producten en ecologisch bouwen zijn de drie hoofdvarianten. Uiteraard kunnen ook combinaties worden gekozen.

Circulair bouwen duurder?

Om verschillende redenen is circulair bouwen nog duurder dan lineair bouwen.

Oorzaken zijn:

 • arbeidskosten voor sloop van bouwmaterialen
 • opslagkosten van circulaire bouwmaterialen
 • kosten voor revisie van bouwmaterialen
 • kosten voor samenbrengen vraag en aanbod
 • onbekendheid en risico van circulaire bouwmaterialen

Deels zal dit verbeteren door schaalvergoting.

Toch blijft er een systeemfout in onze economie waarbij (maatschappelijke) kosten onvoldoende worden doorberekend op nieuwe producten. Bijvoorbeeld het uitputten van grondstoffen, het uitstoten van CO2 of de synthetische deeltjes die in ons milieu terecht komen kosten nu nog vrijwel niets. In de toekomst zullen we echter de consequentie daarvan als maatschappij samen moeten dragen. Is het niet veel beter als vervuilende materialen deze toekomstige maatschappelijke kosten daarvan in de nieuwprijs opnemen? Daarmee zouden automatisch veel synthetische nieuwe producten veel duurder worden. Als gevolg daarvan zullen ecologische en circulaire materialen in verhouding steeds interessanter worden.
Helaas is dit een wereldwijd politiek probleem wat niet zomaar oplosbaar is.

Maar een betere wereld begint bij jezelf. Dus geef het goede voorbeeld. Als we daar nu ervaring mee opdoen, zullen we in de toekomst de vruchten van deze investering kunnen plukken!

Circulair bouwen bij Dijkhuis

Bij Dijkhuis hebben we het liever over volhoudbaarheid dan over circulariteit of duurzaamheid.
Als mens volhouden op de aarde maar als mens ook volhouden in de gebouwen waarin we wonen en werken. Gezond en circulair bouwen gaat om het werken met natuurlijke bouwmaterialen die zowel gezond zijn als ook in de natuurlijke kringlopen passen. Waar het mogelijk is kijken we bij Dijkhuis naar hergebruikte bouwmaterialen. Ook zoeken we standaard naar bijvoorbeeld beton die CO2 arm is met 100% betongranulaat in plaats van grind. Dus de grote stappen maken we door de natuurlijke bouwmaterialen en vervolgens zoeken we naar optimalisatie met kleine andere stappen.

Een circulair huis, een ecologisch huis of een duurzaam huis. Dat is volgens Dijkhuis een volhoudbaar huis: gezond en circulair!